UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030

Tin hoạt động | 09-09-2022 | 0 lượt xem

 

Hội nghị đã thống nhất đánh giá, trong 10 năm qua, công tác cải cách hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh xác định là một trong ba đột phá chiến lược và là nhiệm vụ trọng tâm của công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Một số lĩnh vực cải cách hành chính được các cấp, các ngành triển khai thực hiện tích cực, đạt hiệu quả cao, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân như: Thành lập được Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; xây dựng Bộ phận một cửa hiện đại ở cấp huyện, cấp xã; xây dựng Cổng dịch vụ công của tỉnh và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn; tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn theo quy định đã được khắc phục gần như tuyệt đối so với trước đây. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố để giảm đầu mối quản lý, giảm biên chế và chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước. Đã phê duyệt được bản mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí việc làm đối với 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; thực hiện việc tuyển dụng, thi nâng ngạch, tuyển chọn cán bộ quản lý theo nguyên tắc cạnh tranh. Duy trì, đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính, mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; gắn với công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, phân loại người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự đảm bảo một phần, đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên hoặc chuyển thành Công ty cổ phần. Kết nối liên thông phần mềm Văn phòng điện tử từ tỉnh đến xã và Trục liên thông văn bản quốc gia. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO tại 100% Ủy ban nhân dân cấp xã.

Do có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành; đến hết năm 2019, hầu hết các nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh đều đạt và vượt so với mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và có nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính như: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân các huyện: Lạc Sơn, Lạc Thủy, Tân Lạc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận, động viên kết quả cải cách hành chính mà tỉnh đã đạt được trong 10 năm qua và định hướng, giao nhiệm vụ cho Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh cần tập trung lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 13/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021-2025; xây dựng các Kế hoạch, Đề án về cải cách hành chính giai đoạn tới gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và bố trí đủ nguồn lực để triển khai thực hiện.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh đã nhận định công tác cải cách hành chính của tỉnh trong giai đoạn vừa qua đã có sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh qua các năm mặc dù có sự thay đổi về thứ hạng nhưng luôn tăng về điểm số; một số lĩnh vực cải cách hành chính đã đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh vẫn đứng ở nhóm trung bình so với toàn quốc, một số lĩnh vực, tiêu chí tỉnh ta vẫn chưa đạt được hoặc đạt ở mức thấp; hiệu quả của cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính vẫn chưa tạo được sự đột phá mạnh mẽ để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận, giao nhiệm vụ cho Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính; ưu tiên bố trí đủ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, phấn đấu cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; trước mắt cần làm tốt công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng ở đô thị và quy hoạch ruộng đất, để phát triển bền vững; cùng với đó là xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, thương mại, du lịch, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng đầu tư vào tỉnh; duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đánh giá, chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự đảm bảo một phần, đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên hoặc chuyển thành Công ty cổ phần; thực hiện đồng bộ các giải pháp để giúp người dân hiểu và nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích; nhằm tiết kiệm tối đa về thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra công chức, công vụ và cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Tại Hội nghị tổng kết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ, giai đoạn 2016-2020” gắn với thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020./.

 

Phòng Cải cách hành chính

Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn: