Ngành tuyên giáo Hòa Bình có nhiều đóng góp vào nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế tỉnh

Tin hoạt động | 21-02-2024 | 71 lượt xem

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình (trái) tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại buổi lễ. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình (trái) tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại buổi lễ.

Cùng với tiến trình lịch sử lãnh đạo cách mạng của Đảng, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình luôn đặt nhiệm vụ công tác tuyên giáo lên hàng đầu, coi trọng cả mặt chỉ đạo nội dung và xây dựng tổ chức cơ quan công tác tuyên giáo của Đảng bộ.

Tháng 1/1948, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy được thành lập (tiền thân của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngày nay). Từ đó đến nay, Tỉnh ủy Hòa Bình và các cấp ủy Đảng luôn quan tâm lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác Tuyên giáo bảo đảm tính nhạy bén, thiết thực, hiệu quả.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng kiến thức mới, tạo chuyển biến về nhận thức, khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trải qua 75 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, ở mỗi thời kỳ của cách mạng, ngành tuyên giáo của tỉnh Hòa Bình luôn tích cực, chủ động tham mưu, triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương...

Những kết quả của ngành tuyên giáo toàn tỉnh Hòa Bình đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ cách mạng.

Nhân dịp này, có 10 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo”.

TRẦN HẢO