Đôn đốc, triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới

Tin hoạt động | 31-08-2022 | 0 lượt xem

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nội dung CCHC theo quy định tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Hòa Bình năm 2023; thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian tới. Rà soát, có các giải pháp quyết liệt để triển khai, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC năm 2023 của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 26/6/2023 về Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipas) tỉnh Hòa Bình năm 2023; Thông báo số 3703/TB-VPUBND ngày 11/5/2023 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh ngày 04/5/2023; các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, phân tích đánh giá, xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao để có giải pháp cải thiện các chỉ số trong thời gian tới. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, kết quả các chỉ số tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận xã hội đối với công tác CCHC. Có hình thức khen thưởng phù hợp đối với cá nhân, tổ chức đạt thành tích tốt trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ CCHC. Lựa chọn, giới thiệu, xét, công nhận điển hình tiên tiến đối với những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện các lĩnh vực của chương trình CCHC.

Các Sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết (bao gồm cả TTHC nội bộ và phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC) liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện; bảo đảm kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định, TTHC và đơn giản hóa ít nhất 20% chi phí tuân thủ TTHC theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 895/UBND-NVK ngày 15/6/2023 về thúc đẩy cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh; Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 31/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3046/VPUBND-KSTT ngày 13/5/2020 về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC gắn với việc triển khai Đề án 06 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia; tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận trong việc triển khai.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp và công bố, công khai các cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà; kịp thời xử lý, ngăn chặn tình trạng công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Giao Sở Nội vụ rà soát, đánh giá cụ thể về tình trạng công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc để có giải pháp xử lý phù hợp; nghiên cứu cơ chế, chính sách, các giải pháp để khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung./.

                                                                              

 

Thùy An (CTTĐT)

Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn: