Tài liệu

(BÀI VIẾT LIÊN KẾT) | 23-09-2018 | 1 lượt xem

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TÀI LIỆU Công tác chỉ đạo điều hành, tìm hiểu các Chỉ số CCHC, Sipas, Papi

Đường dẫn đính kèm:

 https://drive.google.com/drive/folders/1iOPgoXYPn7Ia4q2tiCGERw07UZchKZge?usp=sharing

 

2. TÀI LIỆU Cải cách thể chế

Đường dẫn đính kèm:

 https://drive.google.com/drive/folders/1QNm8ii8UWFOm4Hl8Na0kKNqcKHnhTPlG?usp=sharing

3. TÀI LIỆU Cải cách thủ tục hành chính

Đường dẫn đính kèm:

https://drive.google.com/drive/folders/1HXvPY9JLUROukmmbwBKYIaM_WhGUoEaC?usp=sharing

 

4. TÀI LIỆU Cải cách tổ chức bộ máy, công chức công vụ

Đường dẫn đính kèm: 

https://drive.google.com/drive/folders/1iyADy3PRyvJ5IphNIBwicmj80X6Qzal7?usp=drive_link

5. TÀI LIỆU Cải cách tài chính công

Đường dẫn đính kèm: 

https://drive.google.com/drive/folders/1U8UWORgL3X1eJBBPxR3HOZock3trtf-7?usp=sharing

 

6. TÀI LIỆU Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/drive/folders/1zbi8gNhmusQDYJ9dI4TnNwHyyiXEqmtn?usp=sharing

- Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Luật số: 24/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về Luật An ninh mạng.

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ: Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1hr7UnC1yaKMcy87WMyd0DylrWG9YQ3f9/view?usp=sharing

7. TÀI LIỆU Tác động của CCHC đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tìm hiểu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Đường dẫn liên kết: https://drive.google.com/drive/folders/17zSF4pGczcKXyvsicc1G4X4GHa9FDc21?usp=sharing

1. Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH tỉnh Hòa Binh năm 2022: https://www.hoabinh.gov.vn/tin-chi-tiet/-/bai-viet/bao-cao-tom-tat-bo-sung-ket-qua-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-8211-xa-hoi-nam-2022-tinh-hinh-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-6-thang-dau-nam-nhiem-vu-giai-phap-6-thang-cuoi-nam-2023-tinh-hinh-thuc-hien-nhiem-vu-thu-chi-ngan-sach-6-thang-dau-nam-2023-47260-1355.html

2. https://pcivietnam.vn/hoi-dap.html