Tài liệu

(BÀI VIẾT LIÊN KẾT) | 23-09-2018 | 218 lượt xem

CÁC VĂN BẢN

1. Số hiệu: 76/NQ-CP Ngày ban hành: 15/07/2021

Tên văn bản: BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1-F0zOCY5xhQ3fEVIc6JJMPI40USY1LdT/view?usp=sharing

2. Số hiệu: 23/CT-TTg Ngày ban hành: 02/09/2021

Tên văn bản: CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1kIo7jue5JGBSjFIFbjWZFqj553ItE-8c/view?usp=sharing

3. Số hiệu: 2143/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/9/2021

Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1-hJn9G8FELFk03E4jWE1KDUgfeV6pdo4/view?usp=sharing

4. Số hiệu: 3086/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/12/2021

Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2022

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1nA-eq5CqITI-66PIc9gUdkim_boUm2q8/view?usp=sharing

5. Số hiệu: 134/KH-UBND Ngày ban hành: 03/8/2022

Tên văn bản: KẾ HOẠCH CẢI THIỆN, NÂNG CAO CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG (PAPI) TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2022

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1QM82cokaqGT7XygkYuWxViYBuuo5lcRM/view?usp=sharing

6. Số hiệu: 14-QĐ/TU Ngày ban hành: 19/01/2022

Tên văn bản: QUY ĐỊNH VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1-tJY2HdbZU3X_eCh9EXhBrjVsgK7E_di/view?usp=sharing

7. Số hiệu: 107/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 14/09/2020

Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2014/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1u6erN9y6cDlFegd3_yuaAIYuzI6CICiS/view?usp=sharing

8. Số hiệu: 108/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 14/09/2020

Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2014/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1I9Ii3TJ36qYjEdqTfEwakCl2aXEEzHV6/view?usp=sharing

9. Số hiệu: 107/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 06/12/2021

Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1L8b8zEiAIrYvqggJ8IhYx-vi9j3oyU7a/view?usp=sharing

10. Số hiệu: 61/2018/NĐ-CP Ngày ban hành: 23/4/2018

Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1P5gcCOpfdQNTqJAKdWyjxttR4_kX70uq/view?usp=sharing

11. Số hiệu: 45/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 08/4/2020

Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1hr7UnC1yaKMcy87WMyd0DylrWG9YQ3f9/view?usp=sharing

12. Số hiệu: 01/2018/TT-VPCP Ngày ban hành: 23/11/2018

Tên văn bản: THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/16HerheEZiBscAQ62skIGEDM0uIzVThis/view?usp=sharing

13. Số hiệu: 468/QĐ-TTg Ngày ban hành: 27/03/2021

Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1ojw0hnGyK0LI5dysAJ33p72_LcCeyipX/view?usp=sharing

14. Số hiệu: 02/2017/TT-VPCP Ngày ban hành: 31/10/2017

Tên văn bản: THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ NGHIỆP VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1ojw0hnGyK0LI5dysAJ33p72_LcCeyipX/view?usp=sharing

15. Số hiệu: 39/2019/QH14 Ngày ban hành: 03/7/2019

Tên văn bản: LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1ojw0hnGyK0LI5dysAJ33p72_LcCeyipX/view?usp=sharing

16. Số hiệu: 04 - NQ/ĐH Ngày ban hành: 03/10/2020

Tên văn bản: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1ojw0hnGyK0LI5dysAJ33p72_LcCeyipX/view?usp=sharing

17. Số hiệu: 40/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 07/10/2020

Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1ojw0hnGyK0LI5dysAJ33p72_LcCeyipX/view?usp=sharing

18. Số hiệu: 120/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 08/4/2020

Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ ĐƠN VỊSỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1r8UQ0LvEb407ZCE-d871ioet8thrlG9k/view?usp=sharing

19. Số hiệu: 24/2014/NĐ-CP Ngày ban hành: 04/4/2014

Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1yZFeBQshbQMeWj9DVWasv2qi4NQHYhJm/view?usp=sharing

20. Số hiệu: 06/QĐ-TTg Ngày ban hành: 06/01/2022

Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 -2025 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1ojw0hnGyK0LI5dysAJ33p72_LcCeyipX/view?usp=sharing

21. Số hiệu: 942/QĐ-TTg Ngày ban hành: 15/6/2021

Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ HƯỚNG TỚI CHÍNH PHỦ SỐ GIAI ĐOẠN 2021 – 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1ojw0hnGyK0LI5dysAJ33p72_LcCeyipX/view?usp=sharing

22. Số hiệu: 08 - NQ/TU Ngày ban hành: 24/12/2021

Tên văn bản: NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH HÒA BÌNH GIAI ĐOẠN 2021 – 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1ojw0hnGyK0LI5dysAJ33p72_LcCeyipX/view?usp=sharing

23. Số hiệu: 244/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/02/2022

Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2022 CỦA TỈNH HÒA BÌNH

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1ojw0hnGyK0LI5dysAJ33p72_LcCeyipX/view?usp=sharing

24. Số hiệu: 60/2021/NQ-CP Ngày ban hành: 21/6/2021

Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1ojw0hnGyK0LI5dysAJ33p72_LcCeyipX/view?usp=sharing

25. Số hiệu: 01/2002/QH11 Ngày ban hành: 16/12/2002

Tên văn bản: LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 01/2002/QH11 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1ojw0hnGyK0LI5dysAJ33p72_LcCeyipX/view?usp=sharing

26. Số hiệu: 34/2016/NĐ-CP Ngày ban hành: 14/5/2016

Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Đường dẫn đính kèm: https://docs.google.com/document/d/19R4_T6R8OMIx-o1HQulFTQ9MUEcT9eTH/edit?usp=sharing&ouid=100555739420479270136&rtpof=true&sd=true

27. Số hiệu: 59/2012/NĐ-CP Ngày ban hành: 23/7/2012

Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

Đường dẫn đính kèm: https://docs.google.com/document/d/1c3EyVgf664RpEHeGU9n2aifCPQHUdSKp/edit?usp=sharing&ouid=100555739420479270136&rtpof=true&sd=true

28. Số hiệu: 80/2015/QH13 Ngày ban hành: 22/6/2015

Tên văn bản: LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Đường dẫn đính kèm: https://docs.google.com/document/d/1YLYuJqYgnFvndnM6UYNPIWqyt7XUvEF3/edit?usp=sharing&ouid=100555739420479270136&rtpof=true&sd=true

29. Số hiệu: 32/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 05/3/2020

Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

Đường dẫn đính kèm: https://docs.google.com/document/d/1VUFvZv8rsaBT9Vab672Mrh27MBLdaiAt/edit?usp=sharing&ouid=100555739420479270136&rtpof=true&sd=true

30. Số hiệu: 154/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2020

Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2016/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1ojw0hnGyK0LI5dysAJ33p72_LcCeyipX/view?usp=sharing

31. Số hiệu: 63/2020/QH14 Ngày ban hành: NĂM 2020

Tên văn bản: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1ojw0hnGyK0LI5dysAJ33p72_LcCeyipX/view?usp=sharing

32. Số hiệu: 15/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 03/9/2020

Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH, KIÊM NHIỆM CHỨC DANH VÀ MỨC THU CẤP KIÊM NHIỆM CHỨC DANH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH HÒA BÌNH

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1ojw0hnGyK0LI5dysAJ33p72_LcCeyipX/view?usp=sharing

33. Số hiệu: 298/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành: 23/7/2020

Tên văn bản: NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH VÀ MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHỨC DANH KHÁC; KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở CẤP XÃ VÀ MỨC BỒI DƯỠNG NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA VÀO CÔNG VIỆC Ở THÔN, XÓM, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Đường dẫn đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1ojw0hnGyK0LI5dysAJ33p72_LcCeyipX/view?usp=sharing

34. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

https://pcivietnam.vn/hoi-dap.html

35. Một số văn bản liên quan

https://drive.google.com/file/d/1hIt-AASt9PDrVyWzNtsnZOHjHhSR1aa7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IOEgtYo_QNLMhrziVZH9mHZRED_wS0EM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nhSrEQtLelV1HNPISNH--iHkk04LpCW1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BFty_Pi6Dp577T5DVvEKRtM18fJGf-fd/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xUAn1ePgLonEwVjijvECY_MEHN4XKkvR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1a6_6anbElKdSJUmpM9pmIKadblZilTSE/view?usp=sharing