LỜI GIỚI THIỆU

Cuộc thi trực tuyến 

Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2022

 

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030 và các văn bản chỉ đạo khác liên quan, ngày 21/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2022. Đây là lần đầu tiên tỉnh Hòa Bình tổ chức một cuộc thi CCHC bằng hình thức trực tuyến nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch CCHC của tỉnh giai đoạn 2021-2025và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về các lĩnh vực CCHC;

Qua đó giúp phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công vụ; tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC; tuyên truyền đến Nhân dân trong tỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC để người dân biết và giám sát việc thực hiện.

Cuộc thi diễn ra từ 07h00 phút ngày 15/8/2022 và kết thúc 23h59 phút ngày 11/9/2022, phần thi trắc nghiệmcho 01 đợt thi gồm 10 câu hỏi (mỗi câu có 4 phương án A, B,C hoặc D) và 01 câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi đợt thi.

Hình thức dự thi: Thi trực tuyến trên Internet, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình (tại địa chỉ http://www.hoabinh.gov.vn) hoặc Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ (tại địa chỉ sonoivu.hoabinh.gov.vn) hoặc trên trang  http://Cuocthicchchoabinh.gov.vnchọn biểu tượng đường link Cuộc thi Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2022 sẽ được chuyển đến đường dẫn cuộc thi. Thí sinh (Người tham gia cuộc thi) sử dụng một trong các thiết bị điện tử kết nối internet như: Máy tính để bàn, máy tính xách tay, Ipad, điện thoại… Đăng nhập tham gia cuộc thi các thao tác sau:Điền thông tin cá nhân (họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, điện thoại liên lạc hoặc email, cơ quan, đơn vị hiện đang công tác); Mỗi câu hỏi đều có các phương án trả lời để người dự thi lựa chọn, trong đó có 01 phương án đúng; Dự đoán số người tham gia trả lời đúng; kết thúc.

Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng các hình thức phù hợp để có giải pháp tích cực triển khai và tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt; vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng tham gia đầy đủ, tạo nên đợt sinh hoạt sâu rộng, bổ ích, quyết tâm đẩy mạnh công tác CCHC ở địa phương để cải thiện và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước./.

 

------------------------------------

­­­